POLÍTICA DE PRIVACITAT

ENS PREOCUPA LA TEVA PRIVACITAT

L’accés i ús del lloc web https://luzsolidaria.es (d’ara endavant, “Web”) atribueix la condició d’usuari al visitant de la Web i implica la total acceptació sense reserves per part de l’usuari de les condicions d’ús vigents a cada moment.

LUZ SOLIDARIA, S.L. (d’ara endavant, anomenada col·lectiva i indistintament “LUZ SOLIDARIA“, “nosaltres“, “nostre” o “ens”) considera fonamental la privadesa de les persones, tant dels visitants de la Web com de qualssevol altres afectats que ens proporcionen informació com part de la prestació de serveis (d’ara endavant i conjuntament, “vostè” o l’“usuari” i de forma plural, “vostès” o els “usuaris”).

En aquest sentit, LUZ SOLIDARIA es compromet al tractament de les vostres dades d’acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor en cada moment. Concretament, LUZ SOLIDARIA complirà amb les premisses establertes a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (“LOPDGDD”), així com aquelles del Reglament (UE) 2016/679 , de 27 d’abril del 2016, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/ CE (RGPD) i qualssevol altres regulacions correlatives d’aplicació en vigor en cada moment.

En base a això, LUZ SOLIDARIA informa de la seva Política de Privacitat, amb la finalitat de fer coneixedors els usuaris sobre el tractament de les seves dades, així com dels principis fonamentals sobre protecció de dades personals que aplica. Per fer-ho, consulteu els següents apartats:

 • Identitat del Responsable del tractament: LUZ SOLIDARIA, S.L.
 • N.I.F.:  B67421875
 • Direcció postal: Passeig Ferrocarril 335, 3-4. Casteldefells, Barcelona (08860)
 • Telèfon: 900877555
 • Correu electrònic: info@luzsolidaria.es
 • Delegat de Protecció de Dades: lopd@luzsolidaria.es
 • Donar resposta a la consulta realitzada a través de lapartat “contacte”.
 • Donar resposta a la consulta realitzada per saber quant t’estalvies amb LUZ SOLIDARIA a través del formulari de contacte, correu o WhatsApp.
 • Donar resposta a consultes a través del nostre web xat.
 • Gestionar la petició d’estudi d’estalvi i sostenibilitat a través dels diferents apartats habilitats al lloc web.
 • Atendre les sol·licituds de col·laboració.
 • “Programes RSC”.
 • Gestionar les sol·licituds d’ajuda a beneficiaris i programes RSC.
 • Gestionar la sol·licitud d’alta d’afiliat/ada segons s’informa a l’apartat “Afilia’t”.
 • Garantir el correcte funcionament tècnic de la Web i en el cas que ho autoritzi conforme a allò informat a la nostra Política de cookies.
 • Utilitzar-los per a qualsevol altra finalitat exigida o permesa per la legislació aplicable o per a la qual vostè hagi prestat el seu consentiment.
Les bases legals per tractar les vostres dades personals són:

(a) l’existència d’una relació precontractual i/o contractual;
(b) la necessitat de satisfer interessos legítims perseguits per LUZ SOLIDARIA;
(c) complir amb les obligacions legals i reglamentàries de LUZ SOLIDARIA i
(d) en aquells casos en què se li sol·licite, el seu consentiment.

En cas de remetre’ns el formulari de contacte o enviar-nos un correu electrònic tractarem les vostres dades personals durant el temps que triguem a respondre a la vostra consulta o sol·licitud.

Les dades obtingudes seran conservades mentre es mantingui la seva relació amb nosaltres, i fins i tot posteriorment a l’extinció d’aquesta durant el termini necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, i obligacions legals i contractuals, sempre estant degudament bloquejades.

En el cas de facilitar el seu consentiment per rebre informació sobre els nostres productes i serveis tractarem les seves dades mentre no manifesti el contrari.

Depenent de les finalitats per a les quals es recopila la informació personal, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les persones següents:

 • Personal autoritzat de LUZ SOLIDARIA o els seus representants actuant en nom de LUZ SOLIDARIA, subjectes a les lleis de protecció de dades que siguin aplicables;
 • Autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables;
 • Tercers (proveïdors de serveis que processen informació com a encarregat de tractament de dades, sota les instruccions de LUZ SOLIDARIA). Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per assegurar que podem compartir aquesta informació i havent celebrat el corresponent contracte d’encàrrec de tractament, de conformitat amb la normativa de protecció de dades aplicables.

Les dades personals es poden tractar fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). Quan es tractin fora de l’EEE, LUZ SOLIDARIA s’assegurarà que aquest tractament de dades transfronterer és protegit amb les garanties oportunes. Aquestes garanties poden incloure Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió Europea. Aquestes clàusules estandarditzades proporcionen garanties suficients per garantir que es reuneixen els requisits d’adequació i seguretat establerts pel RGPD.

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podreu preguntar a LUZ SOLIDARIA si esteu tractant les vostres dades, i en cas afirmatiu accedir-hi.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades.
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament: en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: LUZ SOLIDARIA deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que s’hagin de seguir tractant per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, LUZ SOLIDARIA us facilitarà el transvasament de les vostres dades al nou responsable.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals.

Si ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, el pot retirar quan ho desitgi, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’exercici dels vostres drets us preguem que ens ho comuniqueu per escrit a LUZ SOLIDARIA, S.L. Passeig Ferrocarril 335, 3-4. Casteldefells, Barcelona (08860) o envieu-nos un e-mail a: lopd@luzsolidaria.es. Si es té dubtes sobre la seva identitat, pot resultar necessari aportar fotocòpia del D.N.I. o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. Per fer-ho, podeu utilitzar els models i formularis sobre els diferents drets que disposa l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a la seva pàgina oficial (https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html).

Us informem del dret que us assisteix a presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf) i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de les vostres dades personals.

Per tal de vetllar per la seguretat de la informació, LUZ SOLIDARIA aplica diferents mesures tècniques i organitzatives per garantir el nivell de seguretat adequat de conformitat amb la normativa aplicable. En qualsevol cas, LUZ SOLIDARIA prendrà mesures tècniques i organitzatives adequades, tant en dissenyar el sistema de tractament de les dades com en el moment del propi tractament, per preservar la seguretat i impedir tractaments no autoritzats. Tot i això, malgrat la implementació diligent d’aquestes mesures, l’usuari ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. LUZ SOLIDARIA no és responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant aquestes mesures, accedeixin a les dades i informació esmentades.

Els professionals que treballen a LUZ SOLIDARIA i que tinguessin algun tipus d’intervenció als serveis prestats a l’usuari estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a què hagin accedit. La informació subministrada per l’usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb la gestió vinculada a les seves sol·licituds i als serveis contractats a LUZ SOLIDARIA, si escau.

El Web pot contenir enllaços a altres pàgines web. Tingueu en compte que no som responsables de la privadesa i el tractament de dades d’altres pàgines webs. Aquesta Política de Privacitat és aplicable exclusivament a la informació que es recull a la Web. Us recomanem que llegiu les polítiques de privadesa i tractament de dades d’altres pàgines web amb les que enllaçeu des de la nostra Web o que visiteu de qualsevol altra manera.

LUZ SOLIDARIA té presència a algunes de les principals xarxes socials d’Internet. LUZ SOLIDARIA tractarà les dades a cada xarxa social segons les normes establertes a aquest efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari des de LUZ SOLIDARIA podrem informar, als nostres seguidors a la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa latenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni al efecte.

LUZ SOLIDARIA no extraurà dades personals de les xarxes socials, llevat que l’usuari ens doni el seu consentiment exprés.

Aquest lloc web no està dissenyat ni dirigit a menors de divuit (18) anys. En aquest sentit, no recopilem deliberadament informació de les persones esmentades. En qualsevol cas, si els pares o representants legals consideren que els seus fills ens han remés dades personals, sense el seu consentiment, poseu-vos amb nosaltres escrivint a lopd@luzsolidaria.es.

Només utilitzarem les vostres dades de caràcter personal segons el que estableix la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què recaptem les vostres dades de caràcter personal. LUZ SOLIDARIA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant aquestes modificacions a la Web, per la qual cosa us recomanem que consulteu la Política de Privacitat cada vegada que accedeixi a la Web. Si en algun moment decidim utilitzar dades personals de manera diferent del que es va declarar en el moment de la seva obtenció, li ho comunicarem per correu electrònic, sempre que en disposem. En aquest moment se us donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat. En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació en cada moment.

Data de la darrera actualització: juliol de 2021.

En utilitzar el nostre lloc web, l’usuari admet que ha llegit i accepta aquesta Política de Privadesa i el nostre Avís Legal.

Scroll to Top

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Adjunta una factura para que lo podamos calcular

Ahorra con Luz solidaria

¿Quiéres saber cuanto te ahorras al contratar con Luz Solidaria?

Envíanos tus datos y una factura y lo calculamos por ti.

Abrir chat
Necesitas ayuda?
Hola
Cómo podemos ayudarte?